top of page

Privacy & Cookie Statement

Dewi Louise.Inc

Dewi Louise.Inc (Dewi Louise) neemt de Privacy, Safety & Security van persoonsgegevens serieus.
Dewi Louise.Inc heeft deze ‘Privacy en Cookie Statement’ opgesteld om je te informeren over het waarborgen en de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Dewi Louise.Inc
Dewi Louise.Inc kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van Dewi Louise.Inc bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Dewi Louise is eigenaar van Dewi Louise.Inc en is tevens mede-eigenaar van House of Louise² welke dezelfde diensten verstrekt. Derhalve is het mogelijk dat persoonsgegevens via House of Louise² bij Dewi Louise.Inc terecht zijn gekomen. Andersom (van Dewi Louise.Inc naar House of Louise²) worden geen persoonsgegevens uitgewisseld en/of verstrekt.

 

Dewi Louise.Inc kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Dewi Louise.Inc gebruikt jouw naam, (eventuele bedrijfs-) en contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
  Dewi Louise.Inc voegt de contactgegevens tevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief “UpDee*d” van Dewi Louise.Inc. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Dewi Louise.Inc en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 • Intakegegevens: persoonlijke informatie welke wordt gedeeld via het intake formulier is uitsluitend bedoeld ter voorbereiding van een sessie, ceremonie, traject of programma. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

 • Bezoekersgegevens: op de website van Dewi Louise.Inc worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

 • Betaalgegevens: Dewi Louise.Inc gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en eventuele creditcardgegevens voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
Dewi Louise.Inc kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Dewi Louise.Inc deelt de persoonsgegevens met ingeschakelde dienstverleners/medewerkers/facilitators/begeleiders om hun werkzaamheden voor Dewi Louise.Inc correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Dewi Louise.Inc een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van Privacy, Safety & Security  en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dewi Louise.Inc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Dewi Louise.Inc jouw persoonsgegevens aan andere derden uitsluitend na jouw toestemming.

 • Overheidsinstanties: op verzoek van overheidsinstanties zal Dewi Louise.Inc enkel conform relevante wet- en regelgeving persoonsgegevens verstrekken.

Cookies
Dewi Louise.Inc maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

 • Dewi Louise.Inc maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.

 • Dewi Louise.Inc maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Dewi Louise.Inc inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Dewi Louise.Inc de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de website bezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

  De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Dewi Louise.Inc heeft hier geen invloed op. Dewi Louise.Inc heeft Google geen toestemming gegeven om de via Dewi Louise.Inc verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield Program van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken zoals LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter en Pinterest. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken, delen of te tweeten.

Linkjes naar andere websites
Op de website kunnen linkjes worden getoond naar externe websites en organisaties. Dewi Louise.Inc draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Dewi Louise.Inc bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van de belastingwet geldt een bewaarplicht van zeven jaar voor bepaalde informatie zoals offertes en facturen.
Andere informatie wordt na drie jaar dan wel drie jaar na afloop van de laatste dienst/programma/overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Dewi Louise.Inc jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dewilouise.com. Dewi Louise.Inc zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Safety & Security
Dewi Louise.Inc neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dewi Louise.Inc heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

 

Mocht je de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd, aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Dewi Louise.Inc of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Dewi Louise.Inc verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Dewi Louise.Inc via info@dewilouise.com.
 

Dewi Louise.Inc is als volgt te bereiken:
Adres: Oudedijk 16, 3612 AB Tienhoven UT
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 52125432
Telefoon: 06 248 32 123
E-mailadres: info@dewilouise.com


Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dewi Louise.Inc, verzoekt Dewi Louise.Inc je om zo snel mogelijk contact met Dewi Louise.Inc op te nemen via info@dewilouise.com. Dewi Louise.Inc zal binnen vier weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op:  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen
Dewi Louise.Inc behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ‘Privacy & Cookie Statement’. Lees daarom regelmatig het 'Privacy & Cookie Statement' voor een update.

bottom of page