top of page

Algemene Voorwaarden

Dewi Louise.Inc

Inleiding

 • Dewi Louise.Inc staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK 52125432.

 • Dewi Louise.Inc gevestigd te Tienhoven is rechtsvertegenwoordigd door Dewi Louise Huibers (Dewi Louise).

 • Alle retreats, ceremonies, events, coachtrajecten, (online) programma's en opdrachten in het verlengde hiervan worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dewi Louise.Inc.

 • Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor Dewi Louise.Inc dan wel voor Dewi Louise werkzaam zijn.

Artikel 1: Aanmelding en annulering

Aanmeldingen dan wel mondeling of schriftelijk zijn definitief en bindend, je bent dus ook ten allen tijde verplicht om het bedrag te betalen. Bij tussentijdse annulering of voor aanvang van een ceremonie, 1 : 1 traject, online of live trainingen/programma's is er geen mogelijkheid om je geld terug te krijgen. Je hebt wel de mogelijkheid om in een volgend traject of programma weer in te stromen. Dit geldt ook voor losse coach/therapie/integratie sessies en workshops. Dit geldt niet voor de ceremonies. Voor ceremonies geldt onderstaand artikel.

Artikel 2: Aanbetaling, betaling en annulering voor retreats, ceremonies en events geldt:

 • Wanneer je een boeking voor een retreat, ceremonie of event doet betaal je altijd minimaal 30% aan en zijn dit tevens de annuleringskosten. Annuleren kan met geldige reden. De percentages veranderen als volgt:

 • Binnen 4 weken voor de startdatum 40% van de totaalprijs.

 • Binnen 2 weken voor de startdatum 50% van de totaalprijs.

 • Binnen 1 week voor de startdatum 75% van de totaalprijs.

 • Bij niet annuleren, dus "no show", 100% van de totaalprijs. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.

Artikel 3: Voor coaching sessies en -trajecten geldt:

 • Een coaching sessie dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

 • 1 : 1 afspraken dienen –indien noodzakelijk- uiterlijk 48 uur voor de sessie geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 48 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum.

 • Je kunt je afspraak kosteloos annuleren binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna:

 • Is Dewi Louise.Inc genoodzaakt de 30% aanbetaling in te houden. 

 • Bij niet annuleren, dus "no show" zal de 30% aanbetaling worden ingehouden en zal er een narekening worden verstuurd voor het resterende bedrag. Hierin maken wij geen uitzonderingen.

 • Mocht er geen aanbetaling gedaan zijn, dan ontvang je een factuur van de geboekte sessie met een betaallink.

 • De tijd die men mogelijk te laat komt op afspraak wordt niet gecompenseerd.

 • Bij het niet annuleren behoudt Dewi Louise.Inc zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 • Voor no shows in coach trajecten geldt dat deze binnen het traject termijn kan worden ingehaald tenzij anders wordt afgesproken.

Artikel 4: Niet-tijdige betaling

 • De cliënt/cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dewi Louise.Inc zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cliënt/cursist de gelegenheid binnen 5 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 • Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Dewi Louise.Inc gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke bepalingen.

 • Voor betaling in termijnen wordt elke eerste van de maand de factuur verstuurd. Dat geldt ook als je in de eerste maand halverwege instroomt.

 • Bij niet-tijdige betaling vervalt het recht op termijnbetalingen en zal het gehele bedrag ineens worden gevorderd.

Artikel 5: Retreats, ceremonies, events en coaching

Op de website staat omschreven wat een deelnemer van retreats, ceremonies, events, trajecten, coaching en programma's kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname. Coachtrajecten daarentegen zijn veelal maatwerktrajecten en dragen andere kosten/prijzen.
 

Artikel 6: Wijziging retreats, ceremonies, events, coaching, trajecten en (online) programma's

Indien een retreat, ceremonie, event, coaching, trajecten en/of (online) programma door omstandigheden niet kan doorgaan zal Dewi Louise.Inc elke deelnemer een optie aanbieden voor een volgend gelijkwaardig event. Dewi Louise.Inc zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van nieuwe data en locatie(s).

 

Artikel 7: Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een retreat, ceremonie, event, coaching, traject en/of (online) programma dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Dewi Louise.Inc.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Dewi Louise.Inc doet er alles aan om retreats, ceremonies, events, coaching, trajecten en (online) programma's voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan een retreat of ceremonie is voor eigen risico van de deelnemer. Dewi Louise.Inc is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het event.

 

Artikel 8.1
Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een retreat, ceremonie, event,
coaching, traject en/of (online) programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Dewi Louise.Inc, Dewi Louise en eventuele medewerkers/begeleiders, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
 

Artikel 8.2

De retreats, ceremonies, events, coaching, trajecten en/of (online) programma's zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen volledig thuis te komen in jezelf, jezelf te helen en daarmee een positief verschil te maken in de samenleving. Er kunnen geen garanties worden geven over de resultaten. Wat jij doet met de opgedane ervaring na een retreat, ceremonie, event, coaching, traject en/of (online) programma en de aangeboden kennis en informatie is geheel aan jou. Dewi Louise.Inc wil en kan je alleen helpen door het delen van kennis, ervaringen en vaardigheden.
 

Artikel 8.3

Alle producten en diensten die Dewi Louise.Inc aanbiedt zijn ontwikkeld voor therapeutische, educatieve en informatieve doeleinden. Niets in deze, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Dewi Louise.Inc gepresenteerde (online) programma’s, producten, retreats, ceremonies, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Dewi Louise.Inc (Dewi Louise of haar vertegenwoordigers) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.
 

Artikel 9: Gedragsregels
Om onze retreats, ceremonies, events, coaching, trajecten en/of (online) programma's ordelijk, rustig en veilig te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een retreat, ceremonie, event, coaching, traject en/of (online) programma te ontzeggen indien;

 • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt;

 • je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Dewi Louise.Inc,

 • indien je (langdurig) audio-  of video-opnamen maakt of uitzendt van begeleiding en/of deelnemers;

 • je het retreat of ceremonie op welke wijze dan ook verstoort;

 • je tot 3 weken voor deelname en/of tijdens het retreat of ceremonie alcohol en/of drugs gebruikt*.
   

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer uit het retreat, ceremonie, event, coaching, traject en/of (online) programma worden verwijderd. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld (*alcohol en/of drugs zijn in geen geval toegestaan).

Artikel 10: Vertrouwelijkheid
Door cliënten/cursisten verstrekte informatie wordt door Dewi Louise.Inc, diens medewerkers en/of voor haar werkzame personen, vertrouwelijk behandeld. Dewi Louise.Inc conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 11: Geheimhouding / privacy

 • Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 • De persoonlijke gegevens welke Dewi Louise.Inc via de website heeft verkregen, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Dewi Louise.Inc houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Bewaartermijnen, het delen van persoonsgegevens en de omgang hiervan staan omschreven in de 'Privacy & Cookie Statement'.

Artikel 12: Overmacht

 • Dewi Louise.Inc heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een cliënt/cursist op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de cliënt/cursist mee te delen en zulks zonder dat Dewi Louise.Inc gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

 • Dewi Louise.Inc heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de cliënt/cursist op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Dewi Louise.Inc gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, boekingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14: Intellectueel Eigendom

 • Het is de cliënt/cursist zonder schriftelijke toestemming van Dewi Louise.Inc niet toegestaan om de door Dewi Louise.Inc verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programma's, offertes e.d. (hierna te noemen: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de cliënt/cursist wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik.

 • Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectueel eigendom op deze stukken, bij Dewi Louise.Inc; Dewi Louise.

Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.
 

Dewi Louise.Inc wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben. 

© Dewi Louise.Inc – Algemene Voorwaarden

Aanbetaling,betaling, annulering
bottom of page